• Hlavnou činnosťou je štatutárny audit individuálnych a konsolidovaných  účtovných závierok a výročných správ podnikateľských subjektov, neziskových organizácií a obci.
 • Audit účtovných závierok vykonávame v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA) a zákonom č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade na výkonom auditu. Audit vykonávame v obciach, obchodných spoločnostiach a neziskových organizáciach.
 • Okrem vykonávania auditu vykonávame priebežný audit počas účtovného obdobia. Priebežný audit je zameraný na odstránenie nedostatkov v informačnom systéme účtovnej jednotky a nedostatkoch v aplikácii zákona o účtovníctve a postupoch účtovanie ešte pred zostavením účtovnej závierky.
 • Okrem štatutárneho auditu účtovnej závierky vypracovanej podľa zákona o účtovníctve poskytujeme klientom aj iné služby na preverenie finančných informácií a finančných výkazov.

O nás

 • UCTOAUDIT s. r. o.


Okružná 38
076 13 Byšta
Mobil: 0903 630 174
E-mail: banacka.audit@centrum.sk

IČO: 46924256
IČ DPH: SK2023658824

V prípade záujmu prosím odošlite vašu požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára, ozveme sa vám v najbližšom možnom termíne. Ďakujeme!

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Prosím, opíšte text z obrázku do boxu

captcha

Kontakt

Audit

 • Audit individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy
 • Audit konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy
 • Overovanie priebežnej účtovnej závierky


Poradenstvo

 • účtovné poradenstvo
 • podnikateľské poradenstvo
 • finančné analýzy
 • finančný controlling


Účtovníctvo

 • vedenie podvojného účtovníctva

Ponuka služieb

 • OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Agro družstvo  Čičarovce
AGROREÁL, a. s.
Deutschmann  s. r. o.
IVIM, s. r. o.
HOBES SLOVÁKIA, s. r. o.
IBG  International Battery Group s. r. o.
MATEX, s. r. o.
POĽNOTREND Trebišov a. s.
TEXWASH GONSER, kom.spol.
GBO s. r. o.
UNIPLAST MH s. r. o.
Globo Plastt s. r. o.

 • OSTATNÉ ORGANIZÁCIE

Nadácia Prosperitas
DOSS -Dom sociálnych služieb n. o.
Domov svätej Anny  n. o.
Domov dôchodcov Tereza n.o.

 • OBCE

Bohdanovce
Brezina
Cejkov
Geča
Hraň
Kalša
Košická Polianka
Kožuchov
Kráľovce
Kuzmice
Kysta
Lastovce
Malá Ida
Malé Ozorovce
Mesto Trebišov
Michaľany
Milhosť
Nižná Hutka
Nižný Žipov
Nový Ruskov
Rozhanovce
Sady nad Torysou
Sirník
Slivník
Slovenské Nové Mesto
Stanča
Veľké Ozorovce
Vyšná Myšľa
Zemplínska Nová Ves
Zemplínska Teplica
Zemplínske Jastrabie

Referencie

Správa o transparentnosti

v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

 

Audítorská spoločnosť UCTOAUDIT s. r. o., vykonáva štatutárne audity účtovnej závierky podnikateľských subjektov a subjektov verejnej správy. UCTOAUDIT s. r. o zverejňuje túto ročnú správu o transparentnosti v súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

Všetky informácie uvedené v tejto správe sa vzťahujú na situáciu audítorskej spoločnosti k 31. decembru 2015, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

1. Právna forma spoločnosti

UCTOAUDIT s. r. o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 31229/V, licencia UDVA č. 376 , sídlo spoločnosti: Okružná 40/38, 076 13 Byšta.

 

Vlastníctvo :  100 %  spoločníkom spoločnosti je Ing. Paulína Baňacká

 

Štatutárny organ spoločnosti:

Konateľ – Ing. Paulína Baňacká, člen Slovenskej komory audítorov, licencia č. 351 vydaná Slovenskou komorou audítorov v roku 1993.

 

2. Popis siete

UCTOAUDIT s. r. o. nie je súčasťou siete v zmysle § 2, odst. 10 zákona č. 540/2007 Z. z.

 

3. Popis štruktúry riadenia

V súlade s  § 21. ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. vykonáva audit v spoločnosti Ing. Paulína Baňacká, ako  konateľ spoločnosti.

 

4. Popis vnútorného systému zabezpečenia kvality

Pri výkone overovacích prác je spoločnosť riadená  vnútorným kontrolným systémom zabezpečenia kvality, ktorý zahŕňa zásady a postupy, ktoré riešia zodpovednosť za riadenie systému zabezpečenia kvality v rámci audítorskej činnosti, etické požiadavky, akceptáciu a pokračovanie vo vzťahu s klientom.

 

5. Vyhlásenie konateľa

Spoločnosť má zavedený systém kontroly kvality, ktorý poskytuje primerané ubezpečenie, že audítorská spoločnosť dodržiava platné odborné štandardy a regulačné a zákonné požiadavky. Audítorské správy sú pred ich vydaním predmetom previerky zabezpečenia kvality.

 

6. Zoznam subjektov verejného záujmu auditovaných audítorom

Mesto Trebišov

 

7. Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora

Svoju nezávislosť k overovanej účtovnej jednotke preverujeme a analyzujeme podľa ustanovení § 19 zákona č. 540/2007 Z. z. a etického kódexu audítora SKAU v etape uzatvárania zmluvy o výkone audítorskej činnosti s príslušnou účtovnou jednotkou.  V subjektoch verejného záujmu, ktoré spoločnosť v uplynulom období auditovala, spĺňa podmienky nezávislosti v súlade s § 26 zákona č. 540/2007 Z. z..

 

8. Vyhlásenie o sústavnom vzdelávaní

Pre výkon audítorskej činnosti na úrovni požadovanej Medzinárodnými audítorskými štandardami zabezpečujeme dostatočnú úroveň vzdelania účasťou na vzdelávacích aktivitách Slovenskej komory audítorov v predpísanom rozsahu a tiež účasťou na vzdelávacích akciách poskytovaných inými subjektmi.

 

9. Finančné informácie preukazujúce význam audítora

Z celkových dosiahnutých príjmov za uplynulé účtovné obdobie príjmy za audítorskú činnosť predstavovali:  51550,- €, ostatné príjmy: 2702,- €.

 

10. Informácie o základe, z ktorého sa vychádzalo pri odmeňovaní partnerov.

Partner spoločnosti v roku 2015 nepoberal pravidelnú odmenu. Patrí mu podiel na zisku.

 

 

V Byšte, 24. marca 2016

 

Ing. Paulína Baňacká

konateľ spoločnosti

 

Správu o transparentnosti za rok 2014 nájdete tu.

Správu o transparentnosti za rok 2013 nájdete tu.

 

Správa o transparentnosti